Vad är hypnos?

Hypnos är namnet på sömnens gud, och metoden användes av Askleipos, läkekonstens gud, i det antika Grekland. Ordet började dock först användas av den skotske läkaren James Braid 1846 i boken ”The power of the mind over the body”. Detta trots att man enligt SFKH (Svenska Föreningen för Klinisk Hypnosterapi ) vet att hypnos praktiserats i tusentals år bl.a. i Persien, Egypten och Indien. Hypnos används tillsammans med ”trance”, d.v.s. ett medvetandetillstånd som är öppet, kreativt och mottagligt. Detta tillstånd används i skiftande sammanhang såsom yoga, dans, psykoprofylax, mental träning, meditation mm.

Vad är klinisk hypnos? Hypnos som används inom behandlingsarbete.

Enkelt uttryckt; avslappning är muskulärt, och det är en bra början. Trans, är ett förändrat medvetandetillstånd, FMT. Detta är ett normalt tillstånd som de flesta av oss befinner oss i flera gånger dagligen, när vi står och väntar på tåget, när vi diskar för hand eller t.o.m när vi kör bil..  Hjärnan är aktiv och fokuserad på något annat än det vi ser ut att vara fokuserade på. En närvarande frånvaro, eller frånvarande närvaro.. Detta tillstånd kan framkallas spontant av monotona rörelser eller ljud eller med hjälp av musik eller en lugnande röst.

Hypnos, är det vi gör när någon är i trans. Själva arbetet. Att t.ex visualisera smärtan, låta den få en färg, och en siffra, som sedan kan få sjunka, som på en termometer..           Att låta lugn och kraft rinna till, komma porlande som i en liten bäck om våren.. när solen tittar fram, och hur skönt det kan vara.. att låta hela kroppen vila, i vårsolen… etc. (stärkande suggestioner) Vad arbetet kommer att handla om har terapeuten och klienten noggrant kommit överens om.

Om du får frågan: Hur många fönsterrutor har du hemma? – och tar dig en stund att fundera över svaret… så blir följdfrågan inte hur många fönsterrutor du har, utan hur det gick till när du tog reda på det. Om du vandrade i fantasin, från rum till rum och räknade, då kan man säga att du tog reda på svaret i trans. Du var ”någon annan stans”, fast du var kvar här…

Kan vem som helst bli hypnotiserad? De flesta kan bli hypnotiserade, om de vill. Det går inte att arbeta med hypnos med någon mot dess vilja. All hypnos är självhypnos, enligt Milton Erickson, en av pionjärerna. En person kan guida dig in i trance men du har alltid kontrollen och styr själv. Ingen kan försätta dig i ett tillstånd som du inte själv vill vara i. Forskning visar att ingen kan förmås göra något emot sina grundläggande principer (O´Hanlon 1987).

Varför fungerar det? Det finns varierande teorier om vad hypnos är och varför det fungerar. Enligt neurofysiologiska teorier fungerar hjärnan lite annorlunda under hypnos. Vi får tillgång till delar av hjärnan vi inte använder så ofta. Koncentrationen är förhöjd och förstärkt och tar man ett EEG på en person under hypnos visar hjärnaktiviteten: en vaken alert person. Psykodynamiska teorier ser hypnos som något som händer i vårt psyke; vi får lättare kontakt med den omedvetna delen av oss. Hypnos förenar känsla och intellekt och den är både upplevande och jagstärkande med kognitiva inslag.

I trans använder och lär sig hjärnan av de inre upplevelserna, på samma sätt som den lär sig av de yttre vardagliga händelserna i vårt vanliga liv. Därför går det att gå tillbaka och påverka sin upplevelse av jobbiga situationer. Där och då kanske jag inte kunde göra något, åt de där mobbarna eller i den svåra familjesituationen eller vid det där olyckstillfället etc, men NU kan jag gå dit, som den vuxna person jag är nu, och göra annorlunda. Jag kan ”rädda” mitt lilla inre barn, göra upp med gamla förföljare och släppa bördor. Befria mig från det känslomässiga tryck som händelsen gav upphov till.. Minnet av den faktiska händelsen finns kvar även efter hypnosen men laddningen släpper. (skuld, skam, oro, vrede, sorg etc.) Detta medför bl.a stor lättnad, samt medför att jag inte drar till mig liknande händelser igen i mitt dagliga liv.

Med hjälp av hypnos kan du påverka smärtupplevelse, hitta orsaker till psykosomatisk smärta, man kan till och med bedöva kroppen med hjälp av hypnos!

Klinisk hypnos är ej att förväxla med underhållningshypnos/ scenhypnos vilken ses som en oetisk avart, där människor som vill visa upp sig utnyttjas. Scenhypnos är förbjudet i Sverige.

Vad är hypnos inte? Hypnos är inte ett tillstånd av omedvetenhet som åtföljs av förlust av kontroll och minne. Det är heller inte något som någon gör med en annan person. Trance är heller inte en behandling i sig, trancetillståndet underlättar för den hypnotiserade att komma till ro i sig själv och bli i stånd att upptäcka sitt inre liv. Så, hur man utnyttjar trancetillståndet, är det som åstadkommer förändring. Att vara i trans innebär inte att psyket automatiskt släpper fram traumatiska händelser eller jobbiga barndomsminnen.

Hur känns det att vara i hypnos? Att vara i hypnos kan upplevas som att vara i drömvärlden fast man är vaken. Här är allt det möjligt som inte är möjligt i vår vanliga dagliga värld. Här kan man träffa sig själv i en yngre version, minnen kan spelas upp och användas i läkande syfte, man kan resa i tid och rum, till och med möta nära och kära som inte längre är med oss.

Hypnosens användningsområden: I Sverige får endast personer med legitimerad vårdutbildning utöva behandling med hypnos, varför sjukvård, tandvård och psykoterapi är de vanligaste användningsområdena. Men hypnos används även inom utbildning; suggestopedi och idrott; mental träning. I skapande arbete, allmänt självförtroendestärkande, immunförsvarsstärkande, aptithöjande/dämpande, för rökavvänjning, stressdämpande avslappning, bryta destruktiva beteenden i allmänhet, målinriktning/ fokusering, förlossningsvård mm, är hypnosen en betydelsefull metod.

Vad är det för skillnad på hypnosterapi och hypnospsykoterapi? Klinisk hypnosterapi är behandlingsarbete med hypnos som metod. Hypnos används för att fördjupa patientens kontakt med sitt inre och förstärka behandlingseffekten. Metoden anses lämplig för olika områden; utbrändhet, stressrelaterade besvär, förlossningsvård, smärtbehandling, viktkontroll, sluta röka/ snusa mm.

Svensk lagstiftning kräver vårdyrkeslegitimation för den som praktiserar klinisk hypnosterapi. Hypnosterapi används av tandläkare, barnmorskor, sjukgymnaster,  tandhygienister, läkare mfl, inom ramen för sitt yrke.

Klinisk hypnospsykoterapi används av hypnosutbildade psykoterapeuter och psykiatriker inom traumabehandling, fobier, psykosomatik, panikångest etc.

Här kan klienten om den så önskar, gå tillbaka till barndomen eller traumatiska händelser för att hitta orsaker och lösningar till nuvarande problematik, enligt sedvanligt terapeutiskt kontrakt.

Något om Milton Ericson
Milton Ericson, en av hypnosterapins kliniska nydanare, arbetade lösningsorienterat med metaforer, tog fasta på de många språk på vilka hans patienter kommunicerade; kroppsspråk, minspel, gester, tonfall etc, men han tolkade aldrig innebörden, utan stannade på det metaforiska planet (O´Hanlon 1987). Jane Parson-Fein beskriver hans sätt att möta klienter med en lärande-attityd snarare än en sjukdomsfokuserad attityd. Milton Ericson ansåg att terapi är att ersätta en dålig idé med en god idé. Livsproblem ansåg han komma från otillräcklig inlärning eller från oförmåga att använda det inlärda.

What is a patient cured from? What is he cured to? (Rosen 1988) Ericksons mål eller förväntningar för sina patienter var att de skulle åstadkomma en starkare upplevelse av att vara mästare i sina egna liv, en känsla av välbefinnande, en förmåga att leva i nuet, relater-ande till andra och bidragande till andras väl. Han ansåg att inlärning generellt underlättas av att klienterna är i trance.

Vem får göra vad, vad säger lagen? Vid behov: kontakta Socialstyrelsen, Stockholm. www.lagrummet.se

Kvacksalverilagen reglerade tidigare oseriös användning av hypnos. 2011 ersattes den av Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) vilken främjar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Här klargörs att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårds-personal.                                                                                                      (5 kap.1§, 3. ”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos”.)